Đảng Dân Chủ Nắm Quyền Kiểm Soát Hạ Viện, Cổ Phiếu Tương Lai Tăng Giá