2 Cổ Phiếu Nhất Định Phải Có Nếu Quan Tâm Cổ Tức

162

CP cần theo dõi 1920x1000 v1 xanh đậm nhạt - 2 Cổ Phiếu Nhất Định Phải Có Nếu Quan Tâm Cổ Tức

2 sau đây là các công ty có mức tỷ suất cao nhất, với vốn hóa thị trường ít nhất 1 tỉ đô la, có tổng lợi nhuận dương trong 12 tháng qua và thành tích tăng hàng năm liên tục trong 10 năm.

Exxon Mobil Corporation (XOM) 

Tỷ suất cổ tức: 4,00%

Exxon Mobil đã tăng khoản trả cổ tức hàng năm trong 36 năm liên tục. Trong 2 thập kỷ qua, Exxon Mobil tăng gần gấp 4 khoản trả cổ tức hàng năm, tương đương với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 7,1%.

Mức cổ tức hàng quý hiện tại 0,82 đô la của công ty tương đương với khoản trả hàng năm 3,28 đô la và tỷ suất cổ tức 4%. Tỷ suất cổ tức hiện tại cao hơn 8% so với tỷ suất trung bình riêng là 8,1% của công ty trong 5 năm qua, phù hợp với tỷ suất trung bình 3,98% của lĩnh vực Vật liệu cơ bản nói chung.

Tỷ suất hiện tại cũng cao hơn 23% so với tỷ suất trung bình 3,25% của phân khúc ngành Dầu khí kết hợp chính. Ngoài thu nhập cổ tức mạnh, Exxon Mobil cũng liên tục tăng giá trị tài sản.

Mặc dù công ty có tổng lỗ 0,3% trong 5 năm qua, tổng lợi nhuận 3 năm là gần 10%. Ngoài ra, tổng lợi nhuận trong 12 tháng qua của công ty vượt 14%.

Verizon Communications (VZ) 

Tỷ suất cổ tức: 4,08%

Cổ tức hiện tại 0,6025 đô la của Verizon Communications cao hơn mức trả hàng quý 0,59 đô la từ cùng kỳ năm ngoái và tương đương mức trả hàng năm 2,41 đô la với tỷ suất 4,08%.

Tỷ suất hiện tại này hơn gấp 4 lần tỷ suất trung bình 0,98% của lĩnh vực Công nghệ nói chung. Đồng thời, tỷ suất hiện tại của Verizon cao hơn gần 90% so với tỷ suất trung bình đơn giản của các công ty khác trong phân khúc ngành Viễn thông.

Verizon tăng khoản trả cổ tức kết hợp với lãi vốn gần 25% từ tháng 05/2018, mang đến cho cổ đông tổng lợi nhuận 28% trong 12 tháng qua.

Thu Hằng – Theo Yahoo Finance