Nếu Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Cổ Tức, Hãy Tìm Đến Schlumberger Limited (NYSE:SLB)

84

0512 financeyahoo Pham Thu Hang image - Nếu Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Cổ Tức, Hãy Tìm Đến Schlumberger Limited (NYSE:SLB)

Công ty trả cổ tức lâu năm với tiềm năng tăng trưởng hợp lý

0512 financeyahoo Pham Thu Hang chart 1 - Nếu Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Cổ Tức, Hãy Tìm Đến Schlumberger Limited (NYSE:SLB)

Danh tiếng của trong việc trả cổ tức cao nhất trên thị trường được minh chứng bởi việc liên tục tăng khoản trả cổ tức trong 10 năm qua và hiện là một trong các công ty có lợi suất cổ tức hàng đầu trên thị trường ở mức 5,0%.

0512 financeyahoo Pham Thu Hang chart 2 - Nếu Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Cổ Tức, Hãy Tìm Đến Schlumberger Limited (NYSE:SLB)

Cần làm gì tiếp theo?

Với Schlumberger, có 3 yếu tố cơ bản bạn cần xem xét:

  1. Hiệu quả trước đây: Lợi nhuận của SLB ra sao trong quá khứ?
  2. Định giá: SLB đáng giá bao nhiêu ở hiện tại? này có đang bị định giá thấp, ngay cả khi triển vọng tăng trưởng đã được tính đến trong giá trị nội tại?
  3. Các cổ phiếu thay thế hấp dẫn khác : Có cổ phiếu hoạt động hiệu quả nào khác mà bạn có thể giữ thay vì SLB?

Thu Hằng – Theo Yahoo Finance