Cổ Phiếu Lưu Động (Floating Stock) Và Những Điều Thú Vị Mà Nhà Đầu Tư Chưa Biết!

60
Cổ Phiếu Lưu Động (Floating Stock) Và Những Điều Thú Vị Mà Nhà Đầu Tư Chưa Biết!
Cổ Phiếu Lưu Động (Floating Stock) Và Những Điều Thú Vị Mà Nhà Đầu Tư Chưa Biết!

Cổ phiếu lưu động (floating stock) là số cổ phiếu khả dụng cho hoạt động giao dịch của một cổ phiếu cụ thể. Cổ phiếu lưu động bằng số cổ phiếu đang lưu hành trừ đi số cổ phiếu bị kiểm soát (closely-held shares) và số cổ phiếu bị hạn chế giao dịch (restricted stock). Cổ phiếu bị kiểm soát là số cổ phiếu do thành viên ban quản trị, các cổ đông chính và nhân viên công ty nắm giữ. Cổ phiếu hạn chế giao dịch là những cổ phiếu nội bộ không thể giao dịch do một số hạn chế tạm thời như thời kỳ phong tỏa (lock-up period, thành viên ban quản trị, các cổ đông ban đầu không được bán ra cổ phần) sau kỳ IPO.

Một cổ phiếu với có số cổ phiếu lưu động thấp dễ biến động hơn những cổ phiếu lưu động cao. Điều này là do càng có ít cổ phiếu khả dụng càng khó tìm người mua người bán cổ phiếu đó (cung cầu thấp), kết quả là spread (chênh lệch giá mua, giá bán) sẽ cao hơn và khối lượng giao dịch thấp hơn.

Cổ phiếu lưu động (Floating Stock)

Hiểu rõ khái niệm

Một công ty có thể có rất nhiều cổ phiếu đang lưu hành, nhưng số cổ phiếu lưu động lại bị giới hạn. Ví dụ, giả sử một công ty có 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 35 triệu cổ phiếu, thành viên nội bộ và ban quản trị nắm giữ 5 triệu cổ phiếu, nhân viên nắm giữ 2 triệu cổ phiếu. Số cổ phiếu lưu động lúc này chỉ là 8 triệu (50 triệu trừ 42 triệu), hay 16% số cổ phiếu đang lưu hành.

Ít cổ phiếu lưu động sẽ cản trở hoạt động giao dịch cổ phiếu đó, khiến nhà đầu tư khó đóng mở vị thế.

Số cổ phiếu lưu động của một công ty có thể tăng giảm theo thời gian. Điều này thường xảy ra khi công ty mở bán thêm cổ phiếu để huy động vốn, hoặc đưa các cổ phiếu bị kiểm soát hoặc hạn chế ra thị trường. Trong khi đó, các đợt mua lại cổ phiếu sẽ làm giảm số cổ phiếu đang lưu hành, theo đó làm giảm cả số cổ phiếu lưu động.

Một đợt chia tách cổ phiếu (stock split) sẽ làm tăng số cổ phiếu lưu động. Ngược lại, một đợt gộp cổ phiếu (reverse stock split) có tác động ngược lại.

Số cổ phiếu lưu động của một công ty là một chỉ tiêu quan trọng đối với nhà đầu tư, cho thấy thực sự có bao nhiêu cổ phiếu đang được mua bán trên thị trường đầu tư công khai. Một công ty không thể quyết định cổ phiếu lưu động sẽ được giao dịch công khai như thế nào, đây là chức năng của thị trường thứ cấp.

Vì thế, cổ phiếu được mua, bán, thậm chí là bán khống cũng không ảnh hưởng tới số cổ phiếu lưu động, vì những hoạt động này không thể tác động tới số cổ phiếu khả dụng để giao dịch, đơn giản chỉ là một sự tái phân phối quyền sở hữu cổ phiếu. Tương tự, hoạt động mở và giao dịch quyền chọn cũng không ảnh hưởng tới số cổ phiếu lưu động.

Ví dụ

Vào tháng 4 năm 2019, General Electric (GE) có 8,71 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, thành viên nội bộ ban quản trị nắm giữ 0,16%, các nhà đầu tư tổ chức có quy mô lớn nắm giữ 58,64%. Do đó, 58,8% số cổ phiếu đang lưu hành không thể giao dịch công khai, theo dữ liệu từ Thompson Reuters. Số cổ phiếu lưu động là 3,59 tỷ cổ phiếu (8,71 trừ đi 5,12).

Điều quan trọng cần lưu ý là nhà đầu tư tổ chức không nắm giữ một cổ phiếu mãi mãi. Số lượng cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của nhà đầu tư tổ chức sẽ thay đổi thường xuyên, dù không phải lúc nào cũng thay đổi đáng kể. Chỉ tiêu này giảm báo hiệu nhóm nhà đầu tư tổ chức đang từ bỏ và bán ra, tăng cho thấy nhóm này đang tích lũy cổ phiếu đó.

TÓM TẮT Ý CHÍNH

Số cổ phiếu lưu động bằng số cổ phiếu đang lưu hành trừ đi số cổ phiếu bị hạn chế hoặc do thành viên ban quản trị và các cổ đông chính nắm giữ.

Số cổ phiếu lưu động thay đổi theo thời gian, khi công ty phát hành mới hoặc mua lại cổ phiếu, hoặc thành viên nội bộ và các cổ đông chính mua bán cổ phiếu đó.

Cổ phiếu ít lưu động thường có chênh lệch giá mua bán cao hơn, biến động hơn cổ phiếu lưu động cao.

>>>> Xem thêm: CỔ PHIẾU CATERPILLAR (CAT) TĂNG MẠNH TRƯỚC BÁO CÁO THU NHẬP

Vân Anh – Theo investopedia