z4160272906281_3c6c25daea8fb3621fc13a58a8b665ca.jpg

thứ sáu, 06/12/2019

Tổng Thống Trump: "Muốn Luận Tội Tôi À, Làm Ngay Đi!"

Ý kiến